Obavještavaju se deponenti Atlas banke AD - Podgorica u stečaju da nijesu u obavezi prijaviti svoja potraživanja koja su evidentirana u poslovnim evidencijama banke. Isplata sredstava deponentima do visine garantovanog depozita do 50.000,00 EUR izvršiće se preko Fonda za zaštitu depozita u zakonskom roku od 15 radnih dana,počev od dana otvaranja stečajnog postupka. O postupku i načinu isplate deponenti će biti blagovremeno javno obaviješteni od strane Fonda za zaštitu depozita.

Takodje, obavještavaju se i korisnici kredita da njihove obaveze po ugovorima o kreditu ostaju na snazi i korisnici kredita mogu nastaviti sa redovnom otplatom svojih obaveza. Korisnicima kredita čije su obaveze dospjele do dana otvaranja stečajnog postupka, a koji imaju depozite u banci, obaveze će biti prebijene u iznosu do visine depozita.


STEČAJNI UPRAVNIK
Mirko Radonjić 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6
81 000 Podgorica


OGLAS O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA NAD „ATLAS BANKOM“ AD PODGORICA

 

Na osnovu člana 14 stav 1 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), člana 7 stav 1 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka („Službeni list RCG“, br.47/01 i „Službeni list Crne Gore“, br. 62/08 i 44/10) i člana 17 Statuta Centralne banke Crne Gore („Službeni list CG“, br.83/17), Savjet Centralne banke Crne Gore donio je 05. aprila 2019. godine Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad „Atlas bankom“ AD Podgorica broj 0101-3292-4/2019.

Za stečajnog upravnika „Atlas banke“ AD Podgorica imenovan je Mirko Radonjić, diplomirani ekonomista iz Podgorice.
Pozivaju se povjerioci „Atlas banke“ AD Podgorica u stečaju da, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“, prijave stečajnom upravniku svoja potraživanja sa dokazima, na adresu Ulica Vaka Đurovića BB, 81 000 Podgorica, Crna Gora. Potraživanja povjerilaca koja se vode u poslovnoj evidenciji „Atlas banke“ AD Podgorica i potraživanja povjerilaca utvrđena pravosnažnim sudskim odlukama smatraju se prijavljenim, po sili zakona.
Upozoravaju se povjerioci da će se neblagovremene prijave odbaciti.
Pozivaju se dužnici „Atlas banke“ AD Podgorica u stečaju da svoje dugove izmire bez odlaganja.

 

Podgorica, 05.04.2019. godine

Privremeni upravnik “Atlas banke” AD Podgorica obavještava javnost da je rok za dokapitalizaciju ove banke od strane novih akcionara po članu 126a stav 5 Zakona o bankama, istekao u petak, 29. marta 2019. godine i da u utvrđenom roku za prodaju emitovanih akcija ove banke nije prodata nijedna akcija.

U skladu sa članom 47 Pravila o prospektu za javnu ponudu i/ili uključenje hartija od vrijednosti u trgovanje na regulisanom tržištu, privremeni upravnik je danas dostavio Komisiji za tržište kapitala obavještenje da nije prodata nijedna akcija navedene emisije.

 

PRIVREMENI UPRAVNIK
Tanja Terić

JAVNO OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o neuspješnosti emisije akcija objavljene u skladu sa Rješenjem Komisije za  tržište kapitala br. 02/1-1/2-19 od dana 08.03.2019. godine

 

Atlas banka AD Podgorica u privremenoj upravi, uvedenoj u skladu sa Rješenjem CBCG br. „P“ 03-165-5/2018 od dana 07.12.2018. godine, PIB: 02348772, sa sjedištem u Podgorici, na adresi Vaka Đurovića bb, objavljuje neuspješnost postupka javne ponude emisije akcija emitovanih u skladu sa Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 02/1-1/2-19 od dana 08.03.2019. godine.

Naime, Rješenjem Komisije za tržište kapitala dana 08.03.2019. godine odobren je prospekt za javnu ponudu XVIII emisije akcija emitenta Atlas banka AD Podgorica u skladu sa članom 126a Zakona o bankama, u ukupnom obimu od 22.000,080,00€, podijeljenom na 88.710 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 248,00€. Rok predviđen za upis i uplatu akcija je 20 dana od dana objave oglasa. Prospektom utvrđen način prodaje akcija bio je putem investicionog društva na regulisanom tržištu, sa kriterijumom uspješnosti koji je podrazumijevao prodaju svih akcija emisije. Kako postojeći akcionari nijesu iskoristili pravo preče kupovine u emisiji akcija upućenoj zatvorenom ponudom postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine, u skladu sa članom 126a Zakona o bankama postojeći akcionari nijesu imali pravo kupovine akcija ove emisije.

Javnom ponudom na prodaju su bile ponuđene obične akcije sa pravom glasa emitenta, u količini od 88.710 akcija. U periodu predviđenom za upis i uplatu akcija, koji je istekao zaključno sa 30.03.2019. godine u 16 časova, nije bilo upisanih i prodatih akcija nove emisije.

S obzirom na to da nije bilo upisa i uplate emitovanih akcija od strane zainteresovanih lica, Komisija za tržište kapitala je dana 03.04.2019. godine donijela Rješenje kojim se poništava odobrenje prospekta za javnu ponudu emisije akcija emitovanih u skladu sa članom 126a Zakona o bankama.

Osnovni kapital emitenta prije objave javne ponude emisije akcija iznosio je 37.028.000,00€ i po okončanju istog postupka, a shodno neuspješnosti istog, ostao je nepromijenjen.

JAVNO OBAVJEŠTENJE
o emisiji akcija za prodaju Atlas banke AD Podgorica u skladu sa članom 126a Zakona o bankama

 

  1. Privremeni upravnik emitenta Atlas banka AD Podgorica dana 07.03.2019. godine donio je Odluku o emisiji običnih akcija u skladu sa članom 126a Zakona o bankama, u ukupnom obimu od 22.000.080,00 EUR, odnosno 88.710 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 248,00 EUR;
  2. Emisija će se smatrati uspješnom ukoliko se u roku određenom za upis i uplatu akcija, upiše i uplati cjelokupan broj emitovanih akcija.
  3. Emitent zadržava pravo prekida roka za upis i uplatu, ukoliko se prije isteka istog roka upišu i uplate sve akcije.
  4. Obavještavaju se zainteresovana lica da kupovinu akcija ove emisije mogu izvršiti u periodu od 20 (dvadeset) dana počev od prvog radnog dana od dana objave ovog oglasa, zaključno sa dvadesetim danom u 16:00h.
  5. Zainteresovana lica imaju pravo uvida u Prospekt na internet stranici Atlas banke AD Podgorica u privremenoj upravi: Prospekt Atlas banka.
  6. Prodaja akcija će se obaviti preko investicionog društva na regulisanom tržištu.
  7. Sva obavještenja u vezi sa emisijom akcija se mogu dobiti na tel. br. 020/415-391.

Ime i prezime odgovornog lica emitenta

PRIVREMENI UPRAVNIK
Tanja Terić s.r.