U skladu sa imperativnom normom Zakona o bankama, a na osnovu nalaza izvršene neposredne kontrole, Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) je dana 07.12.2018.godine uvela privremenu upravu u Atlas banci. Privremena uprava je uvedena u cilju sagledavanja mogućnosti stvaranja pretpostavki za dalji nastavak rada Atlas banke. Navedeno podrazumijeva realnu procjenu cjelokupnog stanja u kojem se nalazi banka i utvrđivanja potrebe za dodatnim kapitalom, kako bi se njen rizični profil doveo u skladu sa nivoom kapitala i poboljšala likvidna pozicija.

Preuzimanje upravljanja Atlas bankom od strane Centralne banke, posljedica je činjenja, odnosno nečinjenja postojećih akcionara koji su banku doveli u poziciju u kojoj se nalazi i ugrozili njen dalji nastavak poslovanja. Sve mjere koje privremeni upravnik preduzima su u skladu sa Zakonom o bankama, što podrazumijeva i nemogućnost banke da tokom moratorijuma preuzima nove obaveze, osim obaveza prema Vladi Crne Gore, Centralnoj banci i Fondu za zaštitu depozita. U konkretnom slučaju navedeno znači da banka ne može uzimati nove depozite i pozajmice osim od navedenih institucija. U prethodnom periodu je već data argumentacija da uvedeni moratorijum predstavlja prateću mjeru privremene uprave, kako bi se sačuvala imovina banke. Uvođenje moratorijuma posebno dobija na značaju imajući u vidu likvidnu poziciju Atlas banke u momentu uvođenja privremene uprave, a kao direktna posljedica pale garancije u korist kompanije Kaspija (15,2 miliona EUR) i blokade sredstva od strane Specijalnog držanog tužilaštva (63 miliona EUR). Tvrdnja da Atlas banka na svojim računima ima 100 miliona EUR likvidnih sredstava je u potpunosti neutemeljena, koja je i lako provjerljiva uvidom u bilanse banke koji su javno objavljeni, kao i činjenice da 63 miliona EUR predstavlju blokirana sredstva od strane Specijalnog državnog tužilaštva.

U dijelu rješenja koja su akcionari nudili u cilju naplate pale garancija na teret Atlas banke od 15,2 miliona EUR, Centralna banka je u direktnoj komunikaciji sa licem koje kontroliše navedene banke već ukazala da se navedeno potraživanje koje je formirano ne može obezbijediti nepokretnostima imajući u vidu da bi se na navedeni način dramatično kršio limit maksimalno dozvoljene izloženosti prema licu koje kontroliše banke. Naime, u slučaju prihvatanja navedenog prijedloga, izloženost prema navedenom licu bi, umjesto maksimalno dozvoljenih 20% sopstvenih sredstava banke, iznosila preko 200% sopstvenih sredstava. U skladu sa važećom regulativom, navedeno potraživanje bi u najvećem dijelu moralo da bude obezbijeđeno prvoklasnim kolateralom, odnosno novčanim depozitom ili dužničkim hartijama od vrijednosti odgovarajućeg kvaliteta.

PRIVREMENI UPRAVNIK
mr Tanja Terić

Poštovani,
 
Na predlog privremenog upravnika Centralna banka Crne Gore, dana 10.12.2018. godine, izdala je nalog za privremenu obustavu plaćanja obaveza (moratorijum) Atlas banke, na period od 45 dana.

U skladu sa članom 125 stav 7 Zakona o bankama, u toku trajanja moratorijuma:
 
  • svi postupci koji se vode protiv banke i privremenog upravnika, a koji proizilaze iz poslovanja banke, privremeno se prekidaju;
  • imovina banke ne može biti predmet izvršenja;
  • banka ne može preuzimati nove obaveze, osim obaveza prema Vladi Crne Gore, Centralnoj banci i Fondu za zaštitu depozita.

U skladu sa prethodnim upućujem ovo obavještenje radi blagovremene reakcije nadležnih organa u predmetima u radu. Istovremeno molim da sva ovlašćena službena lica kod kojih bi se mogla javiti potreba za primjenom ove odredbe budu informisana.

 
S poštovanjem,
 
PRIVREMENI UPRAVNIK
Tanja Terić

Povodom uvođenja privremene uprave u Atlas banci, a u cilju detaljnije informisanosti javnosti, dajem sljedeće saopštenje:

Privremena uprava je supervizorska mjera koju je CBCG preduzela sa ciljem poboljšanja finansijskog stanja u Atlas banci i njenog oporavka, te zaštite depozita fizičkih i pravnih lica. Uvođenjem privremene uprave sva ovlašćenja dosadašnjih organa Banke prenijeta su na privremenog upravnika.

Koristim priliku da obavijestim javnost da Atlas banka neće raditi danas i u dane vikenda, radi popisa imovine banaka.

Nadam se da će deponenti i drugi povjerioci imati razumijevanje za nastale okolnosti. O svim narednim aktivnostima javnost će biti blagovremeno obavještavana.

PRIVREMENI UPRAVNIK

Obavještavam javnost da će poslovne jedinice Atlas banke početi sa radom sjutra (ponedjeljak, 10.12.2018. godine), sa početkom u 9.30 časova.

Privremeni upravnik