ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Broj: 01-3-1741

Podgorica, 23.03.2020. godine 

 

O B A V J E Š T E NJ E

o privremenoj obustavi svih plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju od 90 dana

 

Imajući u vidu nastalu situaciju izazvanu koronavirusom (COVID-19), a u cilju ublažavanja posledica izazvanih pandemijom virusa, Atlas banka AD Podgorica u stečaju daje mogućnost dužnicima-korisnicima kredita na pravo ostvarivanja moratorijuma na otplatu kredita u trajanju od 90 dana.

Pravo ostvarivanja moratorijuma mogu koristiti dužnici-korisnici kredita koji su nastavili sa otplatom duga i nakon uvođenja stečaja nad bankom.

Korisnik kredita koji želi da ostvari pravo na moratorijum dužan je da dostavi banci obavještenje da prihvata moratorijum i to elektronskim putem na sljedeće mail adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ukoliko korisnik kredita-dužnik nije u mogućnosti da obavještenje dostavi u elektronskoj formi isto može dostaviti poštom na adresu: Atlas banka AD Podgorica u stečaju, Vaka Đurovića bb, Podgorica.

Za sva eventualna pitanja i informacije u vezi moratorijuma korisnici se mogu obratiti banci putem sljedećih telefona:

Poslovi sa stanovništvom - 020/407-279; 020/407-202

Poslovi sa privredom - 020/407-221; 020/407-222

Poslovi kartičarstva - 020/407-239

Opšte informacije - 020/407-200

Ako otplatu kredita ne vrši direktno korisnik kredita, već se plaćanje vrši posredstvom drugog subjekta (poslodavac, Fond za penzijsko invalidsko osiguranje, druga banka i dr.), korisnik kredita pored navedenog obavještavanja Atlas banke, obavještava i tog subjekta o moratorijumu, sa zahtjevom da u periodu trajanja moratorijuma ne vrši plaćanje mjesečnih anuiteta korisnika kredita prema Atlas banci.

Atlas banka AD Podgorica u stečaju će u roku od pet radnih dana od dana prijema obavještenja obezbijediti sprovođenje moratorijuma.

 

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić

 

Formular za preuzimanje: Obavještenje o prihvatanju moratorijuma na otplatu kredita/kreditne kartice

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Atlas banka AD Podgorica u stečaju će u narednom periodu, a u skladu sa Naredbama Ministarstva zdravlja objavljenim u Službenom listu broj 14 od 13.03.2020. kao i u Službenom listu broj 15 od 15.03.2020., svoje poslovanje obavljati u posebnom režimu rada.

Zahtjevi klijenata Banke će, počev od danas, biti primani isključivo putem pošte, maila i telefonske komunikacije, pa se od klijenata očekuje da upravo tim kanalima i komuniciraju sa Bankom

Postupanja Banke koja pretpostavljaju izdavanje orginalnih dokumenata (Potvrda, Saglasnost, Pismo namjera i sl.) će se obavljati utorkom u periodu od 10h do 12h u prostorijama Atlas banke ad Podgorica u stečaju u Ul. Vaka Đurovića bb Podgorica.

O daljem načinu rada banke bićete blagovremeno obaviješteni.

 

Stečajni upravnik ATLAS BANKE AD PODGORICA U STEČAJU

 

                                                                        

KONTAKTI:

Poslovi sa stanovništvom:

mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

broj telefona: 020/407-279; 020/407-202

Poslovi sa privredom:

mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

broj telefona: 020/407-221; 020/407-222

Poslovi kartičarstva:

mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

broj telefona: 020/407-239 

Opšte informacije:

mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

broj telefona: 020/407-200

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Odredjenom broju povjerilaca" Atlas Banke" AD Podgorica u stečaju , ni nakon više pokušaja, nijesmo uspjeli uručuti rješenja o njihovim potraživanjima na adresama koje su poznate Banci.

Ovim putem pozivamo povjerioce koji nijesu dobili rješenje o svojim potraživanjima da isto preuzmu lično u prostorijama „ Atlas Banke „ AD Podgorica u stečaju – ulica Vaka Djurovića bb.

Povjerioci koji su , u medjuvremenu, promijenili adresu mogu dostaviti svoju novu adresu putem e maila ili telefona , pri čemu treba da daju podatke o imenu i prezimenu , matičnom broju ( strani državljani broju pasoša ) i adresi na koju žele da im uputimo rješenja o njihovim potraživanjima. Ukoliko to zatraže, povjeriocima će, pored uručenja putem pošte, e mailom biti dostavljeno skenirano rješenje.

E mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Telefoni : +382 20 407 285 , +382 20 407 249, +382 20 407 245 I 19909

 

STEČAJNI UPRAVNIK
Mirko Radonjić

 

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Djel.br.01-3-1339

Podgorica, dana 04.03.2020.godine

 

Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

KORISNICIMA SEFOVA ATLAS BANKE AD PODGORICA, SADA U STEČAJU ZA POVRAĆAJ KLJUČA OD SEFA

I PREUZIMANJA DEPONOVANIH STVARI

 

Pozivaju se svi korisnici sefova kojima je ATLAS BANKA AD PODGORICA, sada u stečaju, izdala na upotrebu sef, da u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva, izvrše povraćaj ključa i preuzmu deponovane stvari koje se nalaze u sefu.

Povraćaj ključa se vrši na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. (sjeverna tribina stadiona “Budućnosti”), dok će se preuzimanje deponovanih stvari izvršiti neposredno pristupanjem sefu .

Kako ni nakon više usmenih i pisanih poziva, ni poziva istaknutog na sajtu Banke, pojedini korisnici nijesu Banci u stečaju vratili ključ od sefa, te nijesu preuzeli deponovane stvari, to se isti još jednom javno pozivaju da izvrše svoju obavezu u navedenom roku.

 

Ovaj poziv se ima smatrati raskidom ugovora o korišćenju sefa.

 

Ukoliko, korisnik sefa u ostavljenom roku ne vrati ključ i ne preuzme deponovane stvari, Banka će u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, sudskim putem zahtijevati otvaranje sefa, utvrđivanje njegove sadržine radi deponovanja nađenog sadržaja u sudski depozit.

Troškovi otvaranja sefa, popisa sadržaja i deponovanja u depozit suda padaju na teret Korisnika sefa.

 

Kontakt telefon:

+382 20 407 200

U Podgorici, dana 04.03.2020.godine

STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU
Ul. Vaka Đurovića bb
Podgorica

 

PREDMET: POZIV ZA HITNO IZMIRENJE DOSPJELIH OBAVEZA PO KREDITNIM KARTICAMA

 

Atlas banka AD Podgorica u stečaju poziva sve građane – ranije korisnike kreditnih kartica kod Atlas banke AD Podgorica, koji imaju neizmirene dospjele obaveze da iste izmire u najkraćem roku.

Dug se može izmiriti uplatom na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju broj 907-0000000071501-84 sa pozivom na broj kartice ili partije kreditne kartice.

Ukoliko dužnici ne postupe u skladu sa ovim pozivom i ne izmire svoja dospjela dugovanja, Banka će izvršiti namirenje svog potraživanja aktiviranjem svih raspoloživih instrumenata obezbjeđenja u najkraćem roku.

Kontakt tel.br.: +382 20 407283 i +382 20 407286

U Podgorici, dana 10.07.2019.godine

ATLAS BANKA A.D.PODGORICA U STEČAJU
STEČAJNI UPRAVNIK
MIRKO RADONJIĆ