logo
mne uk ru

Namjenski krediti za rekonstrukciju i adaptaciju iz sredstava Banke

 

Krediti ove vrste, predstavljaju podršku razvoja malih i srednjih preduzeća. Banka u saradnji sa preduzećima koja su klijenti Banke plasira namjenske kredite za rekonstrukciju i adaptaciju i vodi računa o namjenskom trošenju sredstava.

 Realizacija: Od iznosa odobrenog kredita do 70% može se uplatiti na žiro račun korisnika kredita, a 30% se realizuje prema priloženim fakturama dobavljača koji su klijenti Banke. 

Namjena
  • Adaptacija i rekonstrukcija poslovnih prostora
Iznos   Od 5.000,00€ do 25.000,00€
Rok   Do 60 mjeseci
Depozit (opciono)   20,00%
Grejs period   Do 6 mjeseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  Uz učešće 20%Bez učešća
Od 9,70%Od 9,98%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou   *10,94%*10,41%
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva   1,00% od iznosa kredita
Naknada za aneksiranje kredita   1,50% od iznosa kredita
Instrumenti obezbjeđenja
  • Ovlašćenja za naplatu
  • Mjenica
  • Jemstvo ili
  • Fiducija ili hipoteka na nepokretnostima
  • Zaloga na pokretnim stvarima
  • Polisa osiguranja nepokretnosti i pokretnih stvari, vinkulirana u korist Banke
  • Depozit
  • Bankarska garancija
*Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 10.000,00€, rok 60 mjeseci, grejs period 6 mjeseci, jednakim mjesečnim anuitetima, naknadom 1,00% jednokratno, sa i bez učešća.

 

Zahtjev za kredit možete preuzeti ovdje.