logo
mne uk ru

Namjenski kredit za fizička lica u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore - Program Energetski efikasan dom

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života za zaposlene: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Godine života za penzionere: maksimum 75 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta;
 • Krediti se odobravaju osiguranicima kod FOND-a PIO CG (domaći penzioneri);
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme;
Kreditna sposobnost
 • Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesecne zarade/penzije nakon odbitka svih obustava
Namjena kredita
 • Kupovina i ugradnja energetski efikasnih sistema za grijanje za moderne oblike biomase
 • Izvođenje radova na ugradnji termoizolacije na fasadi stambenog objekta
 • Ugradnja energetski efikasne fasadne stolarije
 Ministarstvo ekonomije Crne Gore 
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou
 • 4,65%
Jednokratna naknada za obradu kredita
 • 0,50% od iznosa kredita
 Korisnik kredita
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou
 • Bez kamate
Jednokratna naknada za obradu kredita
 • Bez naknade
Iznos kredita Do 8.000
Način otplate U jednakim mjesečnim ratama
Metod obračuna Konformna metoda
Rok otplate Do 72 mjeseca
Klijenti banke A lista
 • Za iznose do 5.000€ - bez žiranata
 • Za iznose preko 5.000,01€ - jedan žirant ili jemstvo pravnog lica sa ličnom mjenicom osnivača
Instrumenti obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja
Klijenti banke B lista
 • Za iznose do 3.000€ - bez žiranata
 • Za iznose preko 3.000,01€ - jedan žirant ili jemstvo pravnog lica sa ličnom mjenicom osnivača
Instrumenti obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja
Domaći penzioneri
 • Za iznose do 5.000€ - jedan žirant
 • Za iznose preko 5.000,01€ - dva žiranta ili životno osiguranje
Instrumenti obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja
 • Polisa životnog osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist banke
Klijenti banke - ostali
 • Za iznose do 3.000€ - jedan žirant
 • Za iznose preko 3.000,01€ - dva žiranta
Instrumenti obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja
Neklijenti banke
 • Za iznose do 8.000€ - dva žiranta
Instrumenti obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja
Žiranti
 • Žiranti su državljani Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,ž
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Žiranti su zaposleni u firmama sa A liste
 • Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava