logo
mne uk ru

Krediti za devizne penzionere

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života korisnika kredita: maksimum 75 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta kod modela sa polisom životnog osiguranja,
 • Godine života za žirante: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Krediti se odobravaju klijentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja - ino penziju preko računa u Atlas banci AD Podgorica.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne penzije, nakon odbitka svih obustava

 Sa polisom životnog osiguranjaSa žirantima
Nominalna kamatna stopa  9,00% na godišnjem nivou  7,99% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa *9,41% na godišnjem nivou *8,41% na godišnjem nivou
Iznos kredita  Do 15.000€
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 100 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  1,30% od iznosa odobrenog kredita
Prijevremena otplata kredita

  Bez naknade

Model II 

Instrumenti obezbjeđenja bez polise osiguranja

 • Administrativna na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu,
 • Mjenično ovlašćenje svih učesnika u kreditu,
 • Polisa životnog osiguranja korisnika kredita. 
Žiranti
 • Kreditna sposobnost odnosti se i na žirante,
 • Žiranti su zaposleni u firmama koje su na A listi,
 • Žiranti ne moraju primati platu preko Atlas Banke AD Podgorica.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o zaposlenju, visini prihoda i administrativna zabrana, ovjerena od poslodavca (za sve učesnike u kreditu),
 • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša (za sve učesnike u kreditu).

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 10.000€, na rok otplate od 100. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 140,67€. Iznos interkalarne kamate 11,81€, iznos redovne kamate 4.067,48€, provizija za obradu zahtjeva 1,30% tj. 130,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za korisnika kredita 3,00€, i naknada za vođenje računa 0,60€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 14.214,89€.

U ukupan iznos, kao i u obračun EKS nije uključen trošak polise životnog osiguranja.

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017. godine