logo
mne uk ru

Gotovinski krediti pokriveni novčanim depozitom

 

 

Preduslovi za kredit
  • Godine života: minimum punoljetstvo
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  4,00%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou  *5,57%
Iznos kredita Od 300€ 
Način otplate U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate Do 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita 1,00% od iznosa odobrenog kredita
Instrumenti obezbjeđenja
  • Model I - Oročeni depozit - potpuna pokrivenost kredita (glavni dug + ukupna kamata po kreditu)
  • Model II - oročeni depozit - djelimična pokrivenost kredita (glavni dug),
  • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita i mjenično ovlašćenje,
  • ZA OBA MODELA - Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika 
Oročeni depozit 

  Dospijeće oročenog depozita je datum kraja važenja kredita.

  Kamata dospijeva o roku dospijeća.

  Valuta oročenog depozita je EUR, USD ili CHF

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou po oročenom depozitu

  2,00%

Potrebna dokumentacija
  • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
  • Fotokopija lične karte / pasoš (original na uvid).
Odnos kredita i cash depozita u valuti 
  • EUR 1:1
  • USD 1:1,50
  • CHF 1:1,70

PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru MODELA I, kredita u iznosu od 5.000€, na rok od 60 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 91,92€, iznos interkalarne kamate 10,22€, iznos redovne kamate 515,29€, provizija za obradu zahtjeva 1,00%, tj. 50,00€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 5.575,51€.

Uslovi su obrađeni na dan 12.06.2014.godine