logo
mne uk ru

Poziv za Skupštinu akcionara

Na osnovu člana 23. Statuta Atlas banke AD Podgorica, SAZIVAM vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Atlas banke AD Podgorica. Vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati 31.01.2012. godine u poslovnim prostorijama Banke u Podgorici, ul. Vaka Đurovića bb, sa početkom u 12 časova.

 

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED

 

 

  1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Atlas banke AD Podgorica;
  3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Atlas banke AD Podgorica;
  4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Atlas banke AD Podgorica;

 

 

Materijal, predlog Odluka o kojima će se odlučivati na Skupštini akcionara nalazi se u poslovnim prostorijama Atlas banke AD Podgorica, u Ul. Vaka Đurovića bb u Podgorici, i može se pregledati svakog radnog dana u toku trajanja radnog vremena  u zakonskom roku.

Molimo Vas da nam potvrdite svoj dolazak najkasnije dva dana prije održavanja  sjednice Skupštine akcionara.

Za sve bliže informacije stoji Vam na raspolaganju Sektor za pravne i opšte poslove i kont. telefon br.: 020/407-220.