logo
mne uk ru

Poziv na REDOVNU sjednicu Skupštine akcionara Atlas banke AD Podgorica 26.08.2016.

ATLAS BANKA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
PODGORICA

Na osnovu člana 23. Statuta ATLAS BANKE AD Podgorica, SAZIVAM vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ATLAS BANKE AD Podgorica. Vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati 26.08.2016. godine u poslovnim prostorijama Banke u Podgorici, ul. Vaka Đurovića bb, sa početkom u 12 časova.

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Atlas banke AD Podgorica;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;

Materijal, predlog Odluka o kojima će se odlučivati na Skupštini akcionara nalazi se u poslovnim prostorijama ATLAS BANKE AD u Ul. Vaka Đurovića bb u Podgorici i može se pregledati svakog radnog dana u toku trajanja radnog vremena u zakonskom roku.
Molimo Vas da nam potvrdite svoj dolazak najkasnije dva dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Za sve bliže informacije stoji Vam na raspolaganju Sektor za pravne i opšte poslove i ljudske resurse, i kont. telefon br.: 020/407-220.

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Prof. Dr Hasan Hanić, s.r.